Algemene voorwaarden

De Wiekloop wordt georganiseerd door de Oranjevereniging. De Oranjevereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Meppel onder nummer 40046271.
De deelnemer (man/vrouw) verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Stichting (het ‘Stichtingsbestuur’) ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.

Coördinatoren en medewerkers c.q. vrijwilligers worden aangewezen door het Stichtingsbestuur.

De deelnemer neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de Stichting.

Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven looproute te volgen.

Het is elke deelnemer verboden zich dusdanig te gedragen dat gevaar ontstaat of kan ontstaan, of dat hinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Een dergelijke deelnemer kan uit de wedstrijd worden genomen. Dit alles ter beoordeling van het Stichtingsbestuur.

De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.

De deelnemer heeft bij annulering geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

In geval van wijzigingen worden kosten in rekening gebracht (€2,50). Ná 1 maart worden wijzigingen niet doorgevoerd. Het overdragen van startnummers aan anderen is niet toegestaan.

De Stichting behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wedstrijden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten,waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Bij onweer word de wijdstrijd stopgezet of afgelast en bij warm weer (WGBT-index natte bol tempraturen boven de 25 graden) ook. Bij

De Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke of door een team gemaakte kosten, waaronder het inschrijfgeld, indien het evenement door overmacht wordt afgelast.

De Stichting behoudt zich het recht voor om aanstootgevende namen en termen op het gepersonaliseerde startnummer te wijzigen of te verwijderen.

Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
Het is niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen met een huisdier (al dan niet aangelijnd) en/of een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel.

Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij daarvoor voorafgaande, schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur van de Stichting, welke toestemming alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal worden verleend.

De uitslagen en daaraan verbonden prijzen worden bepaald op basis van de brutotijd zoals vastgesteld door het elektronische tijdwaarnemingsysteem.

De deelnemer gaat akkoord met het eventueel gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden in verband met de Wiekloop, zonder daarvoor enige vergoeding te claimen.

Voor inschrijvingen van personen onder de 15 is toestemming van ouder of voogd nodig.

De deelnemer gaat akkoord met vermelding in de uitslagen, zowel op het internet als in diverse andere media, van voor- en achternaam, geboortejaar, woonplaats, vereniging, en de naam van het bedrijventeam en de door de organisatie vastgestelde bruto en netto tijden.

Deelname aan een onderdeel van de Wiekloop houdt in dat men akkoord gaat met de publicatie van naam, resultaat, foto en video op het internet. Verwijdering uit de uitslagen is dus niet mogelijk. Alleen in het geval van een aantoonbaar zeer ernstige reden zal een verzoek tot verwijdering uit de uitslag door de organisatie in behandeling worden genomen.

Een ieder die zich inschrijft voor deelname aan de Wiekloop, meldt zich automatisch aan voor ontvangst van de nieuwsbrieven op het voor de inschrijving door de deelnemer gehanteerde e-mailadres. De nieuwsbrieven bevatten o.a. informatie die relevant is voor deelnemers aan de Wiekloop. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich op ieder gewenst moment door middel van de afmeldknop onderaan iedere nieuwsbrief, afmelden. Ook deelnemers aan de Business Run, waarvan het e-mailadres door de contactpersoon van het team bij inschrijving is ingevoerd, ontvangen de nieuwsbrieven. Afmelden voor de nieuwsbrieven wanneer u ingeschreven staat voor de aanstaande editie van de Cascaderun is niet mogelijk.

Op het logo van de Wiekloop rust copyright. Dat betekent dat er geen gebruik mag worden gemaakt van het logo zonder schriftelijke toestemming vooraf van het Stichtingsbestuur. De banner, welke van de website is te downloaden, mag vrij worden gebruikt voor promotionele doeleinden ten behoeve van de Wiekloop. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming nodig.

Indien echter, naar de mening van het Stichtingsbestuur, het gebruik van de banner afbreuk doet of schade toebrengt aan de Wiekloop, kan het Stichtingsbestuur het verdere gebruik ervan verbieden.

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het Stichtingsbestuur.

Overal waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Scroll to top